KLUB SPD

Šibeniška 26

5270 Ajdovščina

Telefonska št.: 040 577 474
Email: sportpoledance2@gmail.com
Spletno mesto: www.sportpoledance.com

 

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNO 

 1. Splošni pogoji Klub SPD (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje Kluba SPD, Šibeniška 26, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju Klub SPD/studio) in pravila za uporabnike storitev, ki jih ponuja klub/studio.
 2. Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse stranke Kluba SPD, ki koristijo storitve kluba oz. studia znotraj prostorov ali organiziranih vadb izven prostorov z omejenim pristopom.
 3. Stranka ali uporabnik, kot jo opredeljujejo ti splošni pogoji, je vsaka fizična in pravna oseba, ki uporablja storitve Kluba SPD. Kot fizična/pravna oseba se šteje oseba, ki je polnoletna in popolnoma opravilno sposobna. Mladoletne osebe lahko koristijo storitve studia izključno brez spremstva staršev ali zakonitih zastopnikov razen, če je narava storitve takšna, da je varstvo staršev ali zakonitih zastopnikov potrebno in jih klub le o tem obvesti na email. Klub SPD za otroke mlajše od 18. let odgovornost prevzame le za čas trajanja vadbe. Za otroke, ki jih starši pustijo pred vrati studia pred uro in po uri, Klub SPD ne odgovarja.
 4. Delovni čas in urnik vadb studia je naveden na spletnem mestu www.sportpoledance.com.

VPIS 

 1. Pred prvim obiskom stranka izpolni elektronsko prijavnico v Studionaut/Mailchimpu (v nadaljevanju prijavnica) za vpis na programe oz. vadbe Kluba SPD, ki jo najdejo na spletni strani www.sportpoledance.com. Stranka prijavnico odda le v primeru, da se strinja s Splošnimi pogoji, Politiko o varovanju zasebnosti, Plačilnimi pogoji, … Ker so vsi pogoji sestavni del vpisa na vadbe vas naprošamo, da si jih skrbno preberete. Z vpisom na vadbo se stranka zaveže, da sprejme in da bo spoštovala aktualne redne Splošne pogoje Kluba SPD, vključno s Splošnimi pogoji Kluba SPD Online, ki so njihov sestavni del in so objavljeni na spletni strani www.sportpoledance.com pod rubriko Splošni pogoji, varovanje podatkov in plačilni pogoji. Splošni pogoji Kluba SPD se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja klub.
 2. V primeru vpisa mladoletne osebe, prijavnico izpolnijo in podpišejo starši/zakoniti zastopnik. Prijavnica velja od vpisa in do konca tekoče sezone (npr. 10.9. 2020 do 31.8.2020). Sezona se vedno zaključi na zadnji dan poletnih šolskih počitnic (npr. 31.8.2020) oz. odvisno od odločitve kluba.

ODSTOP

 1. Stranke, ki izplonijo prijavnico za udeležbo na vadbah, lahko 14 dni pred pričetkom novega plačilnega obdobja/meseca oz. pred ponovnim nakupom vadnine obvesti o prenehanju obiskovanja vadb na email naslov sportpoledance2@gmail.com. V kolikor stranka v prej navedenem roku ne obvesti kluba, je klub dolžan poslati predračun, katerega mora stranka poravnati do datuma zapadlosti.

NAKUP 

 1. Vadnina in ostali stroški se poravnajo osebno na vadbah z gotovino, izjemoma z bančnim nakazilom za odrasle stranke preko aplikacije Studionaut in v primeru spletne vadba (odrassli in otroci). Morebitni dodatni načini plačila, ki se bodo dodajali, bodo obravnavani v ločenih sporazumih v odvisnosti od oblike plačila ali oblike storitve, ki bo dogovor z klubom in stranko.
 2. Plačilni pogoji in ceniki storitev so objavljeni na spletni strani www.sportpoledance.com. Plačilne pogoje in cenik Klub SPD objavi pred pričetkom novega šolskega leta. Klub SPD si pridržuje tudi pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev med šolskim letom. V tem primeru stranke, ki jih sprememba zadeva, o spremembi obvesti ustno na vadbi/preko elektronske pošte in/ali na spletni strani, morebitne spremembe pa stopijo v veljavo s prvim dnem novega plačilnega obdobja oz. novega meseca.
 3. Klub SPD omogoča stranki, da takoj po nakupu storitve prične s koriščenjem le-te v določenem časovnem obdobju razen, če se stranki dogovorita drugače ali če je drugače opredeljeno v okviru ponudbe posamezne storitve.
 4. Bistvene lastnosti storitev, ki jih obsega posamezna storitev so opredeljene pri opisu posamezne storitve. Opisi storitev in vadbenih paketov so objavljeni na spletnem mestu www.sportpoledance.com. Opisi storitev in vadbenih paketov, ki so objavljeni na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih nakupnih pogojev, glavnih značilnosti in obsega posameznih storitev in paketov, ki so trenutno v ponudbi. Klub SPD priporoča, da stranka te informacije pridobi z vzpostavitvijo neposrednega stika (telefonska številka, elektronska pošta). Klub SPD ne odgovarja za morebitno neskladnost v opisu nakupnih pogojev, glavnih značilnosti in obsega posameznih storitev in vadbenih paketov in navedenih na spletnem mestu.
 5. Klub SPD mora storitve izpolnjevati v predvidenem obsegu in značilnostih in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
 6. Vadbe za odrasle potekajo ob zadostnem št. ljudi (min.4 osebe). V nasprotnem vadba odpade. Vadeči v tem primeru preveri preko uporabniškega profila Studinaut/sms /emaila, razpoložljivost mest za nadomeščanje na ostalih vadbah. Vadbe za otroke potekajo ob zadostnem št. ljudi (min. 5 otrok), v nasprotnem primeru vadba odpade.

PLAČILO 

 1. Ob vpisu na programe se udeleženec oz. starš/zakoniti zastopnik (v primeru, da se vadba udeleži otrok mlajši do 18.let) zaveže, da bo poravnal vse stroške programov oz. vadb. Plačilo storitev v studio je mogoče v gotovini. Plačilo za vadbo poravnajo vadeči (ob prihodu na uro) za tekoči mesec vadbe (najkasneje na zadnji vadbi v preteklem mesecu). Vse vadbe, ki so ponujene kot spletne vadbe in vadba za odrasle je plačilo možno tudi z bančnim nakazilom, ki ga poravnate do roka plačila navedenega na predračunu. Vadba se lahko plača na mesečni in trimesečni ravni ali pa vsak obisk posebej. Vplačilo polovične karte ni mogoče. Cene vadnin so navedene v ceniku na spletni strani kluba. Obiskovanje vadb omogočimo vadečim, ki imajo poravno vadnino po zgoraj navedenih pogojih.
 2. V primeru plačila z bančnim nakazilom stranka v celoti sama nosi morebitne dodatne stroške banke oziroma ponudnika tovrstnih plačilnih storitev. Stranka iz tega naslova ni upravičena do povračila stroškov in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine.
 3. Morebitni roki veljavnosti posebnih akcijskih ponudb so navedeni ob opisu posamezne storitve.
 4. Vse cene storitev so v evrih in nevključujejo DDV, saj nismo davčni zavezanci. Cene so objavljene na ceniku (www.sportpoledance.com) in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
 5. Stranka je pred nakupom obveščena o morebitnih dodatnih stroških, povezanih z nakupom posamezne storitve.
 6. Vklopi razum, zahtevaj račun: Klub SPD mora za opravljeno storitev stranki izdati in izročiti račun oz. ga pošlje na email stranke. Natisnjen račun mora stranka prevzeti in ga obdržati neposredno po odhodu iz poslovnih prostorov Kluba SPD.

ODGOVORNOST

 1. Udeležba na vadbah poteka v celoti na lastno odgovornost vedečega oz. njegovih zakonitih zastopnikov/staršev, ter Klub SPD za njega ne nosi nobene odgovornosti. V ceno vadnine ni vključena nikakršna oblika zavarovanja vadečega. Za zavarovanja (npr. nezgodo, odhod v tujino, …) poskrbite sami. Vsak vadeči je dolžan na vadbe prihajati pravočasno. V primeru dvoma o pravilni uporabi vadbene naprave in/ali vadbenih pripomočkov in/ali dvoma o pravilnem izvajanju vaj priporočamo, da se posvetujete s strokovnim osebjem Kluba SPD. V primeru neupoštevanja pravil vadb, lahko inštruktor od vadečega oz. udeleženca zahteva, da zapusti dvorano. V tem primeru stranka ne more zahtevati povračila denarja.
 2. Vadeči se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe za varno vadbo, ki so z nameni preprečitvi širjenja nalezljive bolezni (npr. COVID 19) in so predpisani z veljavno zakonodajo.
 3. Vadeči oz. stranke so seznanjene z možnostjo, da kljub izvajanju vseh potrebnih ukrepov, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja vadb ter da Klub SPD ne prevzema civilno pravne ali kazenske odgovornosti. V primeru, potrejene okužbe pri vadečemu npr.: z COVID 19, se vadeči odpoveduje veljavanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti zaradi prenosa bolezni COVID 19 zoper Kluba SPD. V kolikor se zdravstveno stanje vadečega zaradi COVID 19 spremeni, je o tem dolžan obvestiti Klub SPD na email ali telefon oziroma se vadbe ne more udeležiti.
 4. Pri vadbi upoštevajte navodila za varno in pravilno uporabo vadbenih naprav, vadbenih pripomočkov in navodila za pravilno izvajanje vaj. Vadbo prilagodite svojim telesnim zmogljivostim in vašemu zdravstvenemu stanju. Priporočamo vam, da se pred vadbo z zdravnikom posvetujete o primernosti vadbe in vplivu na vaše telesno in zdravstveno stanje.
 5. Uporabnik ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine zaradi morebitnih poškodb in/ali poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi izhajale iz/ali bili v zvezi s koriščenjem katerekoli storitve, ki jo ponuja Klub SPD in niso posledica dejanja ali opustitve vadb, in/ali ki bi izhajale iz ali bile v zvezi z odpovedjo pravici do brezplačnega predstavitvenega treninga in/ali opustitve predhodnega zdravniškega posveta.
 6. Stranka je dolžna pri koriščenju storitev studia upoštevati navodila za pravilno uporabo vadbenih naprav in vadbenih pripomočkov ter ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Stranka odgovarja za škodo, ki nastane na vadbenih napravah, vadbenih pripomočkih, opremi in/ali drugem premoženju vadbenega centra in/ali tretjih oseb, ki jo povzroči namenoma ali iz malomarnosti.
 7. Vadeči je dolžen priti na vadbo, ki je organizirana s strani Kluba SPD v primerni športni opremi (npr. čisti športni copati, balerinke, športna oblačila, podloga, krpica, 70% etanol za čiščenje drogov/obročev, elastika za lase…)
 8. Klub SPD ne odgovarja za osebne stvari uporabnikov, ne glede na to, ali so v garderobni ali ne (kot primeroma: oblačila, obutev, nakit, denar,…).
 9. Klub SPD ne odgovarja za morebitna odstopanja med dejansko opremljenostjo vadbenega centra ter opremljenostjo, kot je razvidna na družabnih omrežjih, tiskovinah, v tiskanih in spletnih medijih, na spletnem mestu www.sportpoledance.com, www.plesobdrogu.weebly.com in drugih oglasnih prostorih. Klub SPD si pridržuje pravico do spremembe opremljenosti in/ali zmanjšanja uporabnih površin zaradi zagotavljanja boljših pogojev za vadbo in/ali višje sile.
 10. Klub SPD ne odgovarja za morebitno spremembo urnika zaradi praznikov v Republiki Sloveniji in/ali višje sile in/ali v dogovoru z inštruktorjem. Za odrasle vadeče v času državnih praznikov in šolskih počitnic vadba ne odpade (razen po dogovoru z inštruktorjem). Za otroke se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni v primeru državnih praznikov in šolskih počitnic. Otroci ure vadb nadomestijo z dodatnimi urami priprav na nastope ali predstave. V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Klubu SPD izvajajo projektno. V primeru, da ima mesec pet tednov, odpade vadba za otroke in za odrasle (razen po dogovoru z inštruktorjem – odrasli) in je v tem primeru ne zaračunamo oz. ne nadomeščamo (razen po dogovoru z inštruktorjem – odrasli).
 11. Klub SPD stranke obvešča, da kot višjo silo, poleg okoliščin navedenih v veljavni zakonodaji, šteje tudi prenehanje/prekinitev javnih storitev/služb, prekinitve ali motnje v električnih vodih ali oskrbe z električno energijo, naravne nesreče, potresi, odredbe, ukrepi, drugi akti in ravnanja pristojnih organov, spremembe predpisov, ki onemogočajo ali otežujejo izpolnitev obveznosti Kluba SPD, obnova vadbenega centra, redna in izredna vzdrževalna dela, strokovna usposabljanja. V primerih navedenih v predhodnem stavku stranka ni upravičena do povračila morebitno nastalih stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine.

IZVEDBA VADB V PRIMERU PREPOVEDI IZVAJANJA PROGRAMOV V PROSTORIH STUDIA

 1. V primeru spremembe epidemološke slike zaradi COVID 19 in s tem prisiljeno začasnega zaprtja studia, se za to obdobje vadnina zamrzne tako za otroke kot odrasle. Z vadbami nadaljujemo po prilagojenih programih preko Zoom-a v živo z vajami v živo po prilagojenem urniku. Cene za spletno vadbo najdete v ceniku na spletni strani www.sportpoledance.com.
 2. V primeru odsotnosti vadečega na vadbah v studio, zaradi potrjenega brisa za COVID 19, otrokom vadbo zamrznemo. V primeru suma na okužno in samoizolacijo, pa ne.  V primeru spletnih vadb zaradi potrjenega brisa za COVID 19, pa vadečim pošljemo posnetek na email naslov, s katerim ga je vadeči oz. da je starš/zakoniti skrbnik navedel ob prijavi. Odrasli ob potrjenem brisu Covid 19, vadbo v studio nadomeščajo ob ponovnem obisku, na vadbah, ki so razpisane na urniku. V primeru suma na okužno in samoizolacijo, pa ne. Z dnem 1.8.2022 zamrznitev vadnin zaradi COVID 19, NI VEČ.

REZERVACIJA TERMINOV VADB 

 1. Stranke s pomočjo aplikacije Studionaut rezervirajo termin za posamezno vodeno vadbo. Stranka (odrasli) lahko opravi rezervacijo do zapolnitve prostih mest in najkasneje 1 uri pred začetkom posamezne vodene vadbe v določenem plačilne obdobju. V primeru, ko za posamezno vadbo v določenem terminu ni več prostih mest in stranka ni opravila pravočasne rezervacije termina, stranka ni upravičena do povračila kakršnihkoli stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine, ki bi izvirale iz ali bile v zvezi z opustitvijo pravočasne rezervacije termina v določenem plačilnem obdobju. V celoletni program se vpisuje samo do polne zasedenosti mest na vadbi. Vadbe se izvedejo ob pogoju zadostnega števila vpisanih oseb. V kolikor se plesni program ne izvede, se plačane vadnine strankam v celoti vrnejo. Klub SPD si pridržuje pravico odpovedi program na dan in uro pričetka prve vaje programa.
 2. V primeru, da se stranka (odrasla oseba) ne namerava udeležiti vadbe v rezerviranem terminu je dolžna rezervacijo odpovedati, vendar najkasneje 3 uri pred začetkom vadbe. V primeru, da se ne odjavite pravočasno, ste neupravičeni in jih ni mogoče nadomeščati.  V primeru, ko stranka dvakrat zapored ne odpove rezervacije termina, si Klub SPD pridržuje pravico, da stranki onemogoči nadaljnje vadbe v studiju, ne glede na veljavnost karte in/ali vadbenega paketa. Stranka v tem primeru ni upravičena do povračila kakršnihkoli stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine, ki bi izvirale iz ali bile v zvezi z dvakratno nepravočasno odpovedjo rezervacije termina znotraj plačilnega obdobja, razen ob priložitvi zdravniškega potrdila. Že vplačana vadnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje oz. mesec.
 3. V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, prispevka ne vračamo. Vadba se ne zaračuna samo v primeru, če vadeči ne obiskuje vadbe (npr: dolgotrajnejša bolezen, poškodba) in to sporoči nemudoma na mail sportpoledance2@gmail.com. Zaradi prenehanja obiskovanja vadbe iz osebnih razlogov/odločitev vadnine ne vračamo.

NADOMEŠČANJE

Nadomeščanje vadb za otroke

 1. Nadomeščanja odsotnosti vadb za otroke niso možna. V primeru dlje trajajoče odsotnosti (dolgotrajneša bolezen, nezgoda, …), ki jo mora starš /zakoniti zastopnik sporočiti na email sportpoledance2@gmail.com nemudoma, takrat vadnino zamrznemo in jo ponovno aktiviramo ob povratku.

Nadomeščanje vadb za odrasle

 1. Nadomeščanja odsotnosti vadb za odrasle so možna, vendar v dogovoru z inštruktorjem. Vse vadbe (za odrasle) se lahko nadomeščajo na različnih terminih iste vadbe oz. Fit body in Flex body vadbi se lahko med seboj nadomeščata, medtem ko se vadbo Pole dance lahko nadomešča na katerikoli drugih vadbah, katere so razpisane po urniku. Nadomeščanje je mogoče le v tekočem mesecu. Nadomeščanje je mogoče samo za opravičene izostanke, ki se jih je predhodno pravočasno odjavi v sistemu Studionaut. V primeru, da se ne odjavite pravočasno, ste neupravičeni do nadomeščanja in izostanka ni mogoče nadomeščati. V primeru, da nadomeščaš izostanek vadbe in se le te ne udeležiš na določen termin, le to nadomeščanje v prihodnje ni več mogoče.  V primeru dlje trajajoče odsotnosti (dolgotrajneša boleznen, nezgoda, …), ki jo mora vadeči sporočiti na email sportpoledance2@gmail.com nemudoma, takrat vadnino zamrznemo in jo ponovno aktiviramo ob povratku.

Nadomeščanje v primeru odsotnosti inštruktorja

 1. V primer odsotnosti inštruktorja (zaradi bolezni, izobraževanja, dopusta) se poskrbi za nadomestnega inštruktorja. V primeru, da to ni mogoče, se vadba nadomešča po prilagojenem urniku (velja samo za otroke), medtem ko odrasli vadbe nadomeščajo v tekočem mesecu oz. čim prej in sicer na urah ostalih vadb ali po dogovoru z inštruktorjem.

REKLAMACIJE

 1. Stranke lahko reklamacije v zvezi s storitvami Kluba SPD posredujejo preko elektronskega naslova sportpoledance2@gmail.com.
 2. V primeru, ko Klub SPD iz neutemeljenih razlogov strankam, ki več kot 10 dni zaporedoma ne omogoča vadb, ima član pravico zahtevati, da se mu veljavnost karte podaljša sorazmerno s časom, ko vadba ni mogoča. Kot neutemeljeni razlogi ne štejejo prazniki v Republiki Sloveniji in višje sile, kot so navedene v Splošnih pogojih Kluba SPD.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 1. Klub SPD zbira osebne podatke o strankah, ki so potrebni za vpis, sklenitev in izvajanje pogodbe, nakup nekaterih storitev in zagotavljanje izvajanja posameznih storitev. Klub SPD pridobiva osebne podatke neposredno od stranke ali jih klub/studio pridobi iz drugih virov ali nastanejo pri izvajanju posameznih storitev. Zaradi točnosti in resničnosti osebnih podatkov lahko Klub SPD osebne podatke preveri z vpogledom v osebni dokument.
 2. Klub SPD bo podatke obdeloval in uporabljal za namen izvajanja storitev studia in sicer v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje in izvajanje posamezne storitve in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, za trženje in izvajanje marketinških aktivnosti, izvajanje anket o zadovoljstvu strank in za izvajanje aktivnosti Kluba SPD (kot primeroma, a neomejeno na: izstavljanje računov za opravljene storitve in njihovo morebitno pošiljanje po e – pošti, za pripravo individualnih programov vadb, nagradne igre, koriščenje ugodnosti v okviru Kluba SPD).
 3. Z potrditvijo pogojev se strinjate, da Klub SPD vaše aktivnosti na spletnih straneh kluba za zagotavljanje personaliziranih vsebin.
 4. Klub SPD zbira naslednje osebne podatke: osebna fotografija ob vpisu, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča ter poštna številka in ime pošte, naslov začasnega prebivališča in ter poštna številka in ime pošte, datum rojstva, davčna številka, mobilna številka, e – naslov, naziv delodajalca, spol, številka transakcijskega računa, naziv ponudnika plačilnih storitev oz. organizacije za plačilni promet (banka), podatki o telesnih zmogljivostih (kot primeroma, a ne omejeno na: telesna teža, višina, krvni tlak, delež maščobe, zapis EKG) in zdravstvenih težavah.
 5. Stranka lahko pisno po elektronski pošti zahteva vpogled v svoje osebne podatke, zahteva njihov popravek, omejitev obdelave, izbris ali prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Stranka lahko zahteva omejitev obdelave, izbris in/ali prekliče svojo privolitev pod pogojem, da ima poravnane vse denarne obveznosti do Kluba SPD iz naslova nakupa katerekoli storitve.
 6. Klub SPD hrani osebne podatke do njihovega preklica po e-pošti. Po prejetju preklica se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, razen v primeru, ko stranka nima poravnanih vseh denarnih obveznosti do Kluba SPD iz naslova nakupa katerekoli storitve.
 7. Klub SPD osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu in za račun vadbenega centra (primeroma a ne omejeno na: računovodski servis, skrbniki in vzdrževalci programske opreme, pravni svetovalci, marketinškemu podjetju), partnerjem Kluba SPD in državnim organom za vodenje konkretnega postopka.

SNEMANJE IN FOTOGRAFIRANJE

 1. Klub SPD vadbe, javne nastope in tekmovanja, lahko zvočno in slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene – objavo v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Svoje morebitno nestrinjanje za zvočno in slikovno snemanje ali fotografiranje plesnih vaj nam sporočite ob vpisu na sportpoledance2@gmail.com. Vadbe, na katere povabimo tudi starše, so odprte za javnost in se lahko snemajo. Večje prireditve v organizaciji Kluba SPD, ter promocijski nastopi, se snemajo za promocijske namene in objavo v medijih, družbenih medijih in spletnih straneh.

VIDEONADZOR

 1. Klub SPD stranke opozarja, da se v prostorih studia izvaja videonadzor.

KONČNE DOLOČBE 

 1. Klub SPD vso morebitno komunikacijo v zvezi z vpisom v Klub SPD in/ali v zvezi z nakupom pošilja z elektronsko ali navadno pošto na naslove navedene na prijavnici ali na zadnje sporočene naslove. Stranka je dolžna obvestiti Klub SPD o vsaki spremembi podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti v zvezi z nakupom in/ali koriščenjem storitev, najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe. V nasprotnem primeru se šteje, da se znani podatki niso spremenili in štejejo kot vsebinsko pravilni. Stranka odgovarja Klubu SPD za vso škodo in stroške, ki bi nastali zaradi opustitve dolžnega obvestila.
 2. Nakup in izvajanje storitev, v Klubu SPD ter ti splošni pogoji se presojajo po slovenskem pravu brez uporabe kolizijskih pravil. V primeru morebitni sporov, ki bi izhajali iz nakupa in/ali izvajanja storitev in/ali članstva v Klub SPD in/ali splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, si bosta stranka in vadbeni center prizadevali le-te reševati sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za morebitne spore pristojno sodišče Nova Gorica.
 3. Klub SPD ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu s predpisi s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
 4. Ti splošni pogoji so tudi sestavni del pogodb z vezavo. V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogodbo, prevladajo določbe pogodbe.
 5. Splošni pogoji so objavljeni in dostopni na spletnem mestu www.sportpoledance.com, www.plesobdrogu.weebly.com ter veljajo od 18.8.2021.

NAGRADNE IGRE

 1. Klub SPD občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo.

INDIVIDUALNE URE

 1. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure, sicer strošek individualne ure poravnate v polnem znesku.

POPUSTI

 1. Popusti (na vadbah odraslih) se lahko koristijo samo s skladnostjo v opisu nakupnih pogojev, glavnih značilnosti in obsega posameznih storitev in vadbenih paketov ter navedenih na spletnem mestu ali preko e-pošte. Popusti med seboj se ne seštevajo. Nadomeščanje izostanka vadbe za odrasle ob koriščenju popusta, stranka izostanka ne more nadomeščati oz. izjemoma v primeru nakupa obiskovanja vadbe 2-krat tedensko ki vključuje popust, lahko stranka nadomešča samo en izostanek ure in ne dva, kot ji program oz. vadba brez popusta dopušča.

BREZPLAČNA VADBA

 1. Stranka se lahko brezplačne vadbe udeleži samo enkrat neglede na akcije, ki jih pripravi Klub SPD/studio.

DARILNI BONI

 1. Darilni boni veljajo do datuma, navedenega na bonu.

VELJAVNOST CENIKA IN PLAČILNIH POGOJEV 

 1. Cenik in plačilni pogoji veljajo od 18.8.2021 do objave novega cenika oz. plačilnih pogojev. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in/ali plačilnih pogojev med šolskim letom.

 

Ajdovščina, 24.8.2021