Pogoji nagradne igre/akcije

​SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre/akcije je Klub SPD, Šibeniška 26, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju organizator).
(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre/akcije sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade oz. darila in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro/akcijo na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre/akcije.
(3) V primeru, da nagrade oz. darila zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.
(4) Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.
Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme samo organizator nagradne igre in jih
uporabi samo za namene nagradne igre.

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri/akciji lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri/akciji predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki so v komentirali objavo označeno, kot nagradna igra v opisu in fotografiji.
(3) Sodelovanje v nagradni igri/akciji ni pogojeno z nakupom in ga Klub SPD ne zaračunava.
(4) Vsak posameznik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat preko Facebook in Instagram profila podjetja Klub SPD oz. je deležen samo ene nagrade oz. darila v isti nagradni igri/akciji. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. 

POTEK NAGRADNE IGRE/akcije
3. člen
Izid žrebanja bo objavljen na uradnem Facebook in Instagram profilu podjetja Klub SPD, pod objavo, ki je označena kot nagradna igra. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

PRAVILA NAGRADNE IGRE/akcije
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre/akcije je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra/akcija tudi poteka.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri/akciji se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri/akciji in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger/akcij) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri/akciji zavrne ali ga iz nagradne igre/akcije izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade oz. darila, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri/akciji;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade oz. darila, organizator presodi, ali bo nagrado oz. darilo podelil komu drugemu ali ne.
(4) V kolikor pogoji nagradne igre/akcije pogojujejo sodelovanje v nagradni igri/akciji, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre/akcije.
(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre/akcije brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca oz. prejemnika darila, ta s prevzemom nagrade oz. darila podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca  oz. prejemnika darila za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre/akcije brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE oz. darila
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre/akcije lahko prejme le eno izmed nagrad oz. daril. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado oz. darilo, za katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad oz. daril sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre/akcije na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra/akcija tudi poteka.
(3) Nagrade oz. darila niso zamenljive za drugo vrsto nagrade oz. daril, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV oz. prejmenikov darila
7. člen
(1) Nagrajenec bo o nagradi obveščen s komentarjem pod objavo nagradne igre na Facebook in Instagram profilu ter preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri/akciji udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca oz. prejmeniku darila objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra/akcija poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca oz. prejemnika darila objavi na tisti Spletni strani, kjer nagradna igra/akcija tudi poteka.
(3) Seznam nagrajencevoz. prejmenikov darila bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad oz. daril. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.
(4) Rezultati nagradne igre/akcije so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD oz. daril
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec oz. prejmenik darila upravičen do prevzema nagrade oz. darila, če ga o nagradi oz. darilu v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.
(2) Nagrade oz. darila so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec oz. prejmenik darila je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade oz. darila). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre/akcije oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado oz. darilo.
(3) Za prevzem nagrade oz. darila mora nagrajenec oz. prejmenik darila ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade oz. darila nagrajenec oz. prejmenik darila sporoči tudi kontaktno telefonsko številko. Če nagrajenec oz. prejmenik darila v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade oz. darila brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca oz. prejemnika darila obvesti o načinu prevzema nagrade oz. darila. Nagrado oz. darilo lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec oz. prejmenik darila, prevzem nagrade oz. darila pa je možen tudi osebno na Šibeniška 26, 5270 Ajdovščina. Če nagrajenec oz. prejmenik darila v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev oz. prejmenikov darila nagrade oz. darila ne prevzame, izgubi pravico do nagrade oz. darila brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade oz. darila organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade oz. darila.
Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami ali pa jim ga pošljemo po elektronski pošti.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre/akcije in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre/akcije, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre/akcije osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre/akcije.
(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri/akciji strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre/akcije.
(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre/akcije.
(5) Udeleženec nagradne igre/akcije organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre/akcije v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev oz. prejmenikov darila in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri/akciji, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade oz. darila);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca oz. prejemnika darila, žrebanja, obveščanja o nagradah oz. darilih in obveščanja o načinu prevzema nagrad oz. daril ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca oz. prejemnika darila (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Podatke hranimo v računalniški ali papirni obliki . Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca oz. prejemnika darila, se podatki izbrišejo ali uničijo.
(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad oz. daril.
(9) S sodelovanjem v nagradni igri/akciji udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro/akcijo prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre/akcije hkrati s Pogoji nagradne igre/akcije sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre/akcije. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre/akcije, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre/akcije bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro/akcijo naslovite na elektronski naslov: sportpoledance2@gmail.com.

Za dodatne informacije o nagradni igri/akciji lahko pišete na elektronski naslov: sportpoledance2@gmail.com.